Zapraszamy
na studia!
Zachęcamy do wyboru studiów
podyplomowych z zakresu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Kadra

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
Przedmioty: polityka państwa na rynku pracy, seminarium dyplomowe

 • profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • autor ponad 200 prac naukowych z zakresu zatrudnienia i polityki rynku pracy – 50 jego  publikacji wydanych zostało za granicą: w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii
 • w ramach stypendiów prowadził prace badawcze w znanych ośrodkach europejskich: Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich w Monachium i Bambergu oraz w Wielkiej Brytanii w Glasgow i Manchester
 • uczestniczył w projektach międzynarodowych w ramach programów badawczych Komisji Unii Europejskiej i pracował w charakterze visiting professor w Uniwersytecie w Monachium
 • jego zespół realizuje prace badawcze dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące monitorowania efektywności polityki rynku pracy i profilowania bezrobotnych  
 • otrzymał Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Medal „Pro Publico Bono” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne zasługi dla rozwoju badań nad rynkiem pracy
 • v-ce przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

dr hab. Kamil Zawadzki
Przedmioty: szkolenia i rozwój pracowników, system motywowania i wynagradzania, seminarium dyplomowe

 • adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • doświadczony wykładowca akademicki, szkoleniowiec i badacz specjalizujący się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych oraz pracy w przemysłach kreatywnych
 • prowadził warsztaty i seminaria dla różnorodnych grup odbiorców: słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników administracji samorządowej, funkcjonariuszy służby celnej oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • autor publikacji na temat rozwoju kapitału ludzkiego przemysłów kreatywnych, zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, kultury organizacyjnej, wynagrodzeń, zarządzania wiekiem w organizacjach i programów work-life balance


mgr Joanna Bednarska
Przedmiot:
szkolenie i rozwój pracowników

 • praktyk ZZL, posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów HR w całym obszarze miękkiego HR ze szczególnym uwzględnieniem programów rozwoju menedżerskiego, planowania sukcesji i zarządzania talentami
 • opracowała i zrealizowała z sukcesem wiele projektów doskonalenia kompetencji miękkich z wykorzystaniem narzędzi szkoleniowych oraz AC/DC i oceny 360 stopni
 • prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz w Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
 • absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy Akademii im. Leona Koźmińskiego
 • posiada licencje analizy testów Thomas International, MAPP, SHL, BAQ
 • prezentowała najnowocześniejsze rozwiązania z obszaru ZZL na kilku ogólnopolskich konferencjach HR

 

mgr Elżbieta Dąbrowska
Przedmiot:
metody doboru i rekrutacji pracowników

 • ekspert w zakresie doboru i selekcji pracowników na stanowiska specjalistyczne i managerskie dla firm działających w sektorze przemysłowym, usługowym oraz handlowym; współpracuje także z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów zarządzania opartych o model kompetencyjny
 • zrealizowała z sukcesem olbrzymią liczbę procesów rekrutacji i selekcji na stanowiska managerskie i specjalistyczne (wielu rekomendowanych kandydatów awansuje w strukturach firmowych); posiada liczną grupę powracających klientów; przeprowadziła projekty outplcementu
 • posiada 17-letnią praktykę w pracy na rynku doradztwa personalnego, dobrą znajomość zagadnień związanych z rekrutacją, oceną potencjału i rozwojem pracowników, 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi); ukończyła również Podyplomowe Studia Akademia Trenera Biznesu oraz Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu
 • wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w przeszłości również w Wyższej Szkole Bankowej, na studiach podyplomowych i magisterskich z tematów: organizacja i rola działu personalnego, polityka personalna, systemy motywacyjne, proces rekrutacji i selekcji oraz outplacement

 

mgr Hanna Dolna
Przedmioty: komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy, psychologia szefa

 • wykładowca akademicki (Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu; prowadzi warsztaty rozwoju kompetencji społecznych m. in. komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania zespołu i negocjacji
 • trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja I i II stopnia nr 238 z dn. 29.01.1997r., ważna do dn. 26.03.2021r.)
 • autorka wielu programów rozwoju kompetencji miękkich wdrożonych w kształceniu akademickim (UMK w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 • opracowała i zrealizowała wiele warsztatów doskonalenia kompetencji miękkich zarówno dla biznesu (m. in. Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o. o., P.H. Servitor Prim, Bakoma S.A., RUG Riello Sp. z o. o., Donoria Sp. z o. o.), jak i pracowników administracji państwowej (Książnica Kopernikańska, Izba Celna, Urząd Miasta)
 • posiada doświadczenie szkoleniowe w pracy z różnymi grupami: kadrą menedżerską, robotnikami, bezrobotnymi, nauczycielami, pracownikami administracji państwowej, lekarzami, pielęgniarkami, studentami, uczniami szkół ponadpodstawowych
 • autorka kilku publikacji na temat doskonalenia kompetencji miękkich
 • pasjonatka metody blended learning w nauczaniu (e-learning wraz z metodami bezpośrednimi)

 

dr Monika Maksim
Przedmioty: planowanie zatrudnienia, system oceniania pracowników

 • adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • doświadczony wykładowca problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, procesów personalnych organizacji na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych
 • opracowała i zrealizowała warsztaty z zakresu oceniania pracowników i planowania kadrowego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miasta, gminy i starostw powiatowych), straży miejskiej i publicznych służb zatrudnienia
 • konsultant merytoryczny i ekspert HR w projektach lokalnych,  zawierających komponent współpracy ponadnarodowej, nakierowanych na rozwój i podniesienie jakości kapitału ludzkiego w regionie
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy z różnymi grupami: kadrą menedżerską, urzędnikami samorządowymi, pracownikami publicznych służb zatrudnienia, policji, izby celnej, studentami, uczniami szkół ponadgimnazjalnych
 • autorka kilku publikacji dotyczących problematyki zarządzania zasobami ludzkimi

 

dr Jarosław Oczki 
Przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych, system motywowania i wynagradzania

 • adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prowadzi zajęcia i seminaria dyplomowe w języku polskim i angielskim, m.in. z przedmiotów: Human resource management, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych oraz Zarządzanie własną karierą)
 • posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla przedstawicieli przedsiębiorstw
 • autor publikacji naukowych z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • audytor systemu zarządzania zasobami ludzkimi z ramienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w ramach konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

dr Joanna Rajang
Przedmiot: coaching

 • Biznes Coach ICC, akredytowany coach PCC ICF, Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming, doktor psychologii, konsultantka i trenerka biznesu od 18 lat
 • wykładowca akademicki na Uniwersytetcie Kazimierza Wielkiego oraz w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej
 • prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich; także na studiach MBA
 • od 17 lat współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w zakresie rozwoju biznesu; ma doświadczenie w pracy z pracownikami różnych branż i sektorów rynku; opracowuje i wdraża systemy zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach polskich i zagranicznych
 • na co dzień towarzyszy organizacjom w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwiązywaniem problemów zespołów i tworzeniem rozwiązań użytecznych dla organizacji; pracuje jako doradca dla zarządów firm we wszelkich obszarach związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie oraz z zarządzaniem firmą, tworzeniem jej strategii, misji, kultury organizacyjnej
 • prowadzi sesje doradcze dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej, specjalistów i konsultantów we wszelkich obszarach związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie oraz z zarządzaniem firmą, tworzeniem jej strategii, misji, kultury organizacyjnej
 • prowadzi procesy coaching dla kadr między innymi w takich działach przedsiębiorstw jak: Marketing, Sprzedaż, Zaopatrzenie, Łańcuch Dostaw, Informatyka, Technika, COK, Pion Obsługi Klienta, Telemarketing; ma zakontraktowanych ponad 1400h coachingwych

 

dr Monika Wojdyło
Przedmiot: organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie – dokumentacja kadrowo-płacowa

 • adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu obsługi systemów informatycznych klasy ERP wspierających projektowanie i realizację procesów personalnych w przedsiębiorstwach (Symfonia, SAP)
 • prowadziła warsztaty i seminaria dla różnorodnych grup odbiorców: kadry menedżerskiej, pracowników publicznych służb zatrudnienia i administracji publicznej, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • certyfikowany trener w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem systemu SAP w obszarze human capital management
 • uczestnik programu SAP University Alliances, który umożliwia zarówno dostęp do wiodących technologii SAP, jak i kontakt z ekspertami w zakresie oprogramowania biznesowego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.